Κωδικός Αριθμός: 700117

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η φύση και η ενέργεια αποτελούν ζωτικότατα στοιχεία της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μάθημα με τον θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα του προετοιμάζει και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές-μελλοντικούς λήπτες αποφάσεων-για θέματα που αφορούν το οικολογικό πρόβλημα, τη προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Παράλληλα επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ τριών επιστημονικών πεδίων, της οικονομικής επιστήμης, της διοικητικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ανδρεοπούλου Ζ.-Αραμπατζής Γ.-Πολύζος Σ.,κ.ά., Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη, εκδ. Τζιόλα.