Κωδικός Αριθμός: 700102

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Μάθημα αναλύει το Διεθνικό Οικονομικό Σύστημα μακροοικονομικά, πραγματεύεται τη λεγόμενη «νομισματική πλευρά» και, συνεπώς, επικεντρώνεται στα ζητήματα: (i) ενεργού ζητήσεως, (ii) ανισορροπίας του εξωτερικού τομέα, (iii) προσδιορισμού του ύψους των συναλλαγματικών ισοτιμιών, (iv) γενικού επιπέδου τιμών, (v) ανεργίας, και (vi) οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, η παράδοση στοχεύει στη συγκρότηση μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών (τύπου IS-LM και, περαιτέρω, συναθροιστικής προσφοράς-ζητήσεως), τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων. Από καθαρά μεθοδολογική και διδακτική άποψη, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση της λογικής συγκρότησης των διαφόρων υποδειγμάτων και, έτσι, στη συγκριτική και κριτική εξέταση των διδασκαλιών των διαφόρων σχολών (Κεϋνσιανή, Μετακεϋνσιανή, Μονεταριστική, Ορθολογικών Προσδοκιών, Νεο-Κεϋνσιανή) της Διεθνικής Μακροοικονομικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Argy, V., International Macroeconomics. Theory and Policy, εκδ. Routledge.

Μαριόλης, Θ., Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, εκδ. Matura.

Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, J., Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Κριτική.

Salvatore, D., Διεθνής Οικονομική, εκδ. Τζιόλα.