Κωδικός Αριθμός: 700098

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός των βασικών νομοτελειών και χαρακτηριστικών του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος. ΄Ετσι, αναπτύσσονται και διερευνώνται (i) ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος και οι σχέσεις του με τον νόμο του απολύτου πλεονεκτήματος,  (ii) η ευστάθεια του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος, (iii)   οι επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στις καταναλωτικές δυνατότητες και στην κατανομή του εισοδήματος, (iv) ο ρόλος των οικονομιών κλίμακας και του ατελούς ανταγωνισμού, και, τέλος (v) οι κύριες μορφές δασμολογικής και μη δασμολογικής πολιτικής.

Η ανάλυση βασίζεται στο υπόδειγμα του D.Ricardo και, εν συνεχεία, στα υποδείγματα των νεοκλασικών οικονομολόγων (Ε.Heckscher, B.Ohlin,  P.A. Samuelson, R.W. Jones),  ενώ παράλληλα υποδεικνύονται τα εσωτερικά όρια όλων αυτών των υποδειγμάτων και η αναγκαιότητα μελέτης του αντικειμένου εντός ενός υποδείγματος που θέτει, εξαρχής, στο επίκεντρο της ανάλυσης τόσο το ρόλο των αναπαραγόμενων μέσων παραγωγής, όσο και τη διαδικασία της κατανομής και μεγέθυνσης του εισοδήματος, δηλ. του υποδείγματος που ανέπτυξαν ο Piero Sraffa και οι μαθητές του (S.Parrinello, I.Steedman, J.S.Metcalfe, L.Mainwaring) και το οποίο οδήγησε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, στη συγκρότηση της λεγόμενης «Σραφφαϊανής ή Μοντέρνας Κλασικής Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου».

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κrugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M.J., Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Κριτική.