Κωδικός Αριθμός: 700198

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η διαδικασία αντιμετώπισης των βασικών θεμάτων που αναφέρονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ιδίως κατά τη μετατροπή από τα αντίστοιχα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προς αυτά.

Οι σχετικές αναφορές στα ανωτέρω θέματα καλύπτονται ως ακολούθως: 1. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), 2. Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), 3. Παγια και χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), 4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, 5. Προβλέψεις και Απομειώσεις, 6. Αναβαλλόμενοι φόροι, 7. Λοιπά θέματα προτύπων (συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, πληροφορίες Σημειώσεων, εμφάνιση κατασκευαστικών συμβολαίων κ.λπ.), 8. Παραδείγματα μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, 9. Συνήθη σφάλματα κατά τη μετατροπή από ΕΛΠ σε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, 10. Εκτιμήσεις της διοίκησης και ο ρόλος εκτιμητών, αναλογιστών και ελεγκτών στην εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ι. Φίλος, Α. Αποστόλου, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρητική Προσέγγιση και Εφαρμογές Μετατροπής, εκδ. Κλειδάριθμος.