Κωδικός Αριθμός: 700235

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορική αναδρομή της ίδρυσης των διεθνών οργανισμών. Προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργία, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών. Παραδείγματα διεθνών οργανισμών

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Π. Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Θεσμική Διάσταση.

Αντώνης Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τεύχος Β.