Κωδικός Αριθμός: 700094

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ανήκει στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου πόρου μιας σύγχρονης ιδιωτικής οικονομικής μονάδας ή ενός δημόσιου οργανισμού, του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ο κλάδος της διοικητικής επιστήμης που έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος με την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (στελεχών και εργαζομένων) προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Wayne Mondy, R., Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα.