Κωδικός Αριθμός: 700159

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (για την κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) και
Η΄(για την κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών), ΥΠ

Διδάσκων: Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, στοιχεία τα οποία κάνουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων). Προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου είναι η ενδελεχής προσέγγιση των μεθόδων μέτρησης και των πιστοποιητικών (ISO, EMAS, κ.ά) ποιότητας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και Πρότυπα, συγγραφέας Β. Κέφης, εκδ. Κριτική.