Κωδικός Αριθμός: 700116

Εξάμηνο Σπουδών:

Διδάσκουσα: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται η διερεύνηση του περιεχομένου της «διοίκησης πολιτισμικών θεσμών» ως σύγχρονης εξειδίκευσης της Διοικητικής Επιστήμης, αφενός με την αναφορά στη σημασιολογική εξέλιξη των θεμελιωδών εννοιών, αφετέρου με την παρουσίαση των εφαρμογών της Διοικητικής Επιστήμης στους επιμέρους τομείς του πολιτισμού. Δίδεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται στη διοίκηση των διαφόρων πολιτισμικών θεσμών και τους σύγχρονους προβληματισμούς του χώρου.

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαιρείται στα μέρη: α) στο πρώτο μέρος επιχειρείται ο ορισμός των θεμελιωδών εννοιών, που αναφέρονται στο αντικείμενο. β) η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος όπως αυτή διαμορφώνεται σε αποφάσεις δικαστηρίων και ιδιαίτερα του ΣτΕ. γ) στο τρίτο περιγράφονται ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί-δημοτικοί κ.α.), οι μέθοδοι διοίκησής τους, οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν ανά τομέα πολιτισμού και οι αναπόφευκτοι προβληματισμοί που εμφανίζονται από την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη εφαρμογής της Διοικητικής Επιστήμης στον πολιτιστικό τομέα.  Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο, στους κανονισμούς λειτουργίας και στην αποτελεσματικότητα των πολιτιστικών φορέων. Η προστασία του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναλυτικότερα:

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΘΕΩΡΙΕΣ: Πολιτιστική Διοίκηση/Διαχείριση, Πολιτισμικοί Θεσμοί, Πολιτισμός/Κουλτούρα, Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική, Πολιτιστική Ταυτότητα, Πολιτιστική Υποδομή, Πολιτιστικά Αγαθά, Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Πολιτιστικός Τουρισμός, Πολιτιστική Αποκέντρωση, Πολιτιστικός Εκδημοκρατισμός, Πολιτιστική Δημοκρατία. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί θεσμοί, Κεντρικοί Ελληνικοί πολιτισμικοί θεσμοί, Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (διερευνώνται οι εφαρμογές των οκτώ βασικών λειτουργιών της διοίκησης κατά περίπτωση). Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία, Πινακοθήκες, Σύλλογοι, Κινηματογράφοι κ.α. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Πολιτιστικά δίκτυα, Πολιτισμός και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πολιτισμική Διαχείριση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ευγενία Μπιτσάνη, εδκ. Διόνικος.

Τοπική Αυτοδιοίκηση ΙΙΙ, Ε. Μπέσιλα-Βήκα, εκδ. Σάκκουλας.