Κωδικός Αριθμός: 700196

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ

Διδάσκοντες: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας
Πολυμέρης Σπυρίδων, ΕΔΙΠ

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και η διαπίστωση των ρόλων που επιτελούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στο περιεχόμενο του εντάσσονται τρία μέρη: το πρώτο αναφέρεται στις λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης, στο δεύτερο αναλύεται η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου και παραθέτονται στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάσταση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα καθώς και τις ευθύνες του διδακτικού προσωπικού και το τρίτο περιλαμβάνει τη διοικητική πρακτική.

Συμπληρωματικά παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) από τυπικά χαρακτηριστικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες υποθέσεις, όπως διοικητική συμπεριφορά, ανθρώπινες σχέσεις και ανάπτυξη γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων.

Το μάθημα συμβάλλει στην ανάλυση του διοικητικού  φαινομένου, ως αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης και στην κατανόηση του τρόπου προσέγγισης του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημόσια Εκπαίδευση αποτελεί μέρος της Δημόσιας Διοίκησης είναι προφανής  η αναγκαιότητα μελέτης της οργανωτικής και διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ως αντιπροσωπευτικού μοντέλου της κρατικής διοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, συγγραφέας: Χρ. Σαϊτης, εκδ. Χρ. Σαϊτης.