Κωδικός Αριθμός: 700190

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΕ

Διδάσκουσα: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ανάπτυξη του κράτους Πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας. Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των συστημάτων υγείας. Το ιδιωτικό, δημόσιο και μικτό σύστημα υγείας. Η δομή, οργάνωση και λειτουργία του συστήματος. Τα τρία επίπεδα περίθαλψης. Οι πόροι του συστήματος και το παραγόμενο προϊόν. (Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού συστήματος υγείας. Τα συστήματα υγείας άλλων χωρών). Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην υγεία. Οι υπηρεσίες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, συγγραφέας Ν. Πολύζος, εκδ. Κριτική.

Οικονομικά της Υγείας, συγγραφέας Μ. Χλέτσος, εκδ. Πατάκη.