Κωδικός Αριθμός: 700220

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του διοικητικού φαινομένου και η παρουσίαση της Επιστήμης της Διοίκησης ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Πέραν της αναπτύξεως των απόψεων κάθε σχετικού θεωρητικού ρεύματος (γραφειοκρατικός ιδεότυπος του Weber, μηχανιστική θεωρία του Τaylor, θεωρία των οργανώσεων και βασικές αρχές του New Public Management), στο μάθημα επιχειρείται η συσχέτιση των διαφορετικών απόψεων με το κοινό αντικείμενο μελέτης που είναι η σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα. Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται και εισηγήσεις φοιτητών σε θεματικές που αναδεικνύουν τη σημασία των θεωρητικών μεθόδων διοίκησης στην αντιμετώπιση προβλημάτων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι θεματικές των εργασιών: – Ο λαβύρινθος της γραφειοκρατίας: Δημόσια Διοίκηση και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα – Δημόσια και ιδιωτική σφαίρα στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ΣΔΙΤ – Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση – Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Η καλή διακυβέρνηση σαν δημόσια πολιτική στη σύγχρονη εποχή.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, συγγραφέας Στ. Κτιστάκη, εκδ. Παπαζήση.