Κωδικός Αριθμός: 700192

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ελληνική δημόσια διοίκηση και οι πτυχές της σύγχρονης διοικητικής μεταρρύθμισης. Οι εφαρμογές της διοικητικής επιστήμης στα επιμέρους επίπεδα άσκησης δημόσιας διοίκησης και στην παραγωγή επιτελικών στελεχών που θα αναλάβουν την προώθηση των διοικητικών δράσεων που θα είναι συμβατές με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Η διοικητική μεταρρύθμιση στο σύγχρονο περιβάλλον. Μεταρρυθμιστικοί θεσμοί σε τοπικό-αναπτυξιακό πλαίσιο. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των κρατικών οργάνων και η εποπτεία νομιμότητας επί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (σε ειδικότερους τομείς όπως η διαχείριση των οικονομικών, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων και η εκτέλεσή τους, η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, το οργανωτικό πλαίσιο και η κατανομή αρμοδιοτήτων κ.λπ.). Η ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιμέρους πτυχές της διοίκησης προσωπικού, στο επίπεδο των υπηρεσιακών μεταβολών. Η ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων ευθύνης του προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β΄, συγγραφέας Λάμπρος Π. Μπαμπαλιούτας, εκδ. Σάκκουλας.