Κωδικός Αριθμός: 700058

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Ι. Οι δεσπόζουσες στο Διοικητικό Δίκαιο γενικές αρχές. Γενικές Παρατηρήσεις. Η λειτουργικότητα των γενικών αρχών. Ο ρόλος και η λειτουργίας τους στη νομολογία του ΣτΕ και στην κοινοτική έννομη τάξη. ΙΙ. Η αρχή της νομιμότητας της Διοικήσεως. Η αρχή της αδιαλείπτου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η αρχή της ισότητας. Η αρχή της αμεροληψίας της Διοικήσεως. Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. Η αρχή της ακροάσεως του διοικουμένου. Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των διοικητικών πράξεων. Η αρχή της ευλόγου αναλογίας μέσου προς σκοπό. Η σημασία τους στη νομολογία του ΣτΕ και στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Η αρχή της νομικής ασφάλειας, περιεχόμενο, εκδηλώσεις και νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ. Άλλες γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Θεμελιώδη δικαιώματα. ΙΙΙ. Ποια η νομική φύση και ποιο το κύρος των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου. ΙV. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου. Η έννοια της δημόσιας εξουσίας. Η γενική αρχή της νομιμότητος της διοικήσεως. Δέσμια αρμοδιότητα  και διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Δικαίωμα του διοικητικού δικαίου (Δημόσια εξ’ υποκειμένου έννομη σχέση του διοικητικού δικαίου).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, συγγραφέας Δ. Κόρσος, εκδ. Σάκκουλας.

Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ, συγγραφέας Α. Μαρκαντωνάτου –Σκαλτσά, εκδ. Σάκκουλας.