Κωδικός Αριθμός: 700014

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μουστάκας Μελέτης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύονται σ’ ένα Πρώτο και σ’ ένα Δεύτερο Μέρος αντιστοίχως οι πηγές του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και η Δημιουργία της Δημοσιοϋπαλληλικής Σχέσης, σ’ ένα Τρίτο Μέρος οι Υποχρεώσεις, οι Περιορισμοί και τα Κωλύματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, σ’ ένα Τέταρτο Μέρος τα Δικαιώματά τους, στη συνέχεια σ’ ένα Πέμπτο Μέρος οι Υπηρεσιακές Μεταβολές τους. Κατόπιν, εξετάζονται, μεταξύ άλλων, το Πειθαρχικό Δίκαιο που τους διέπει, η λύση της Δημοσιοϋπαλληλικής Σχέσης, καθώς και τα Συλλογικά Όργανα που δρουν στο πλαίσιο του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου (Υπηρεσιακά, Πειθαρχικά Συμβούλια κ.τ.λ.).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Θεοδ. Ι. Παναγόπουλου, Δημόσιο Υπαλληλικό Δίκαιο, εκδ. Σταμούλη.