Κωδικός Αριθμός: 700020

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Ι) Τα μέσα νομικής δράσεως της δημόσιας διοικήσεως. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ατομική διοικητική πράξη, έννοια αυτής. Η σπουδαιότητα της ατομικής διοικητικής πράξης, ο διοικητικός καταναγκασμός. Κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων. Πράξεις ιδιωτικής διαχειρίσεως. Κυβερνητικές πράξεις, Πρόσθετοι ορισμοί. ΙΙ) Νόμιμοι όροι έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης. ΙΙΙ) Τυπικές προϋποθέσεις: Νόμιμοι υπόσταση του οργάνου. Γενικές αρχές συναφείς προς την σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτού. Αρμοδιότης του οργάνου. Τύποι της διοικητικής πράξεως. IV) Ουσιαστικές προϋποθέσεις: Συμφωνία του περιεχομένου της διοικητικής πράξης προς το νόμο. Χρονικά όρια ισχύος των διοικητικών πράξεων. Έναρξη και λήξη της ισχύος αυτών. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η ελαττωματική διοικητική πράξη και τα αποτελέσματα της. Το τεκμήριο της νομιμότητας. Η κλίμαξ των βαθμών παρανομίας των διοικητικών πράξεων. V) Ο έλεγχος των πράξεων της διοικήσεως. Είδη ελέγχου. Διοικητικός ιεραρχικός έλεγχος. Διοικητικές προσφυγές. Άτυπη ή χαριστική προσφυγή. Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική. Ενδικοφανής προσφυγή. Διαφορές μεταξύ άτυπων και τυπικών διοικητικών προσφυγών

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), συγγραφέας Δ. Κόρσος, εκδ. Σάκκουλας.

Οι προσφυγές κατά πράξεων της Διοικήσεως ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, συγγραφέας Μ.-Ε. Κόρσου–Παναγοπούλου, εκδ. Σάκκουλας.