Κωδικός Αριθμός: 700074

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκοντες: Μουστάκας Μελέτης, Καθηγητής
Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικές γνώσεις περί διοικητικής δικαιοσύνης και ειδικότερα περιγραφή και ανάλυση των τυπικών προϋποθέσεων της αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, Τόμ. Β΄ ,Τεύχ. Α΄, συγγραφέας Δ. Κόρσος, εκδ. Σάκκουλας.

Πανεπιστημιακές παραδόσεις, συγγραφέας Μ. Κόρσου-Παναγοπούλου.