Κωδικός Αριθμός: 700007

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μουστάκας Μελέτης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού εξετάζονται τα διάφορα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του Κράτους (το συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό σύστημα, το σύστημα της αυτοτελούς υπηρεσίας, το σύστημα της αυτοδιοίκησης κ.τ.λ.). Επίσης, στο ίδιο μάθημα μελετώνται τα όργανα της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση κ.τ.λ.)., τα όργανα της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης, τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκείνα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της καθ’ ύλην Αυτοδιοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δημητρίου Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, εκδ. Σάκκουλας.