Κωδικός Αριθμός: 700162

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Κουγέας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της επίδρασης των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων στη εθνική δημοσιονομική νομοθεσία και η σχέση μεταξύ τους. Ειδικότερα, επιχειρείται η προσέγγιση βασικών στοιχείων του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού συστήματος [προϋπολογισμός, αρχές, όργανα] στο πρωτογενές και παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο και οι μεταβολές που αυτό έχει επιφέρει στο εθνικό Δημόσιο Λογιστικό. Αναλύονται σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου οι έννοιές του να εναρμονισθούν προς αυτές της κοινοτικής διαχείρισης, αλλά και για να είναι αποτελεσματική η ευρωπαϊκή δημοσιονομική εποπτεία.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Β. Κουγέας, Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλας.