Κωδικός Αριθμός: 700103

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Κουγέας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατά την ανάπτυξη του μαθήματος επιχειρείται η προσέγγιση της επίδρασης των ευρωπαϊκών φορολογικών κανόνων στην εθνική φορολογική νομοθεσία:  α) της επίδρασης των κανόνων με θετικό περιεχόμενο (εναρμόνιση) και β) επίδραση των κανόνων με αρνητικό περιεχόμενο (απαγορεύσεις). Εισαγωγικά, εξετάζονται και αναλύονται οι κανόνες και αρχές άσκησης της φορολογικής εξουσίας του Κράτους, τα αρμόδια όργανα και οι σχετικές διαδικασίες, η έννοια του φόρου και οι διακρίσεις του, όπως και  το πεδίο του φορολογικού δικονομικού δικαίου. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα όπως η εθνική φορολογική κυριαρχία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και  η εξάλειψη της διπλής φορολογίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Θ. Φορτσάκης, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Β. Κουγέας, Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.