Κωδικός Αριθμός: 700206

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΠ

Διδάσκουσα: Αναγνώστου Διαμάντω, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό αφορά ειδικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το περιεχόμενου του μαθήματος για το έτος 2016-17 εστιάζει στη μελέτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής δράσης στις σύνθετες και πολυ-εθνικές κοινωνίες της Ευρώπης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διεκδικήσεις ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές, ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Η θεωρητική του αφετηρία είναι η ιδέα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν ένα αξιακό πλαίσιο, νόρμες και κανόνες, τους οποίους οι ομάδες αυτές κινητοποιούν προκειμένου να διεκδικήσουν ισότιμη συμμετοχή και αναγνώριση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζει το σχετικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας τους στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της ισότητας και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Επίσης εξετάζει την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, το ρόλο των δικαστηρίων και των διεθνών οργανισμών, καθώς και τις σχετικές πολιτικές που υιοθετούν τα κράτη. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει σε περιπτώσεις μελέτης όπως οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων για την ισότητα των φύλων, τη θρησκευτική ελευθερία, την ισότητα στη βάση της φυλής ή εθνικής καταγωγής, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, καθώς και τα άτομα διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι διεπιστημονική και αντλεί από την πολιτική επιστήμη, τη νομική και την κοινωνιολογία.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία