Κωδικός Αριθμός: 700222

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΕ

Διδάσκοντες: Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η συνταγματική ιστορία της Ελλάδας, από το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου και τα πρώτα επαναστατικά Συντάγματα έως σήμερα, ειδικά ζητήματα που απασχολούν τη Γεν. Πολιτειολογία και το Συνταγματικό Δίκαιο, όπως η συνταγματική δικαιοσύνη και τα συστήματα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, το ζήτημα της κυριαρχίας στο σύγχρονο κράτος και οι περιορισμοί αυτής από την ένταξη των κρατών σε διεθνείς οργανισμούς και ομοσπονδίες, όπως π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα ίδρυσης, κατοχύρωσης και λειτουργίας διαφόρων θεσμών στο ελληνικό σύνταγμα, η εξέλιξη των θεσμών του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δ. Καλτσώνης, Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-2001), εκδ. ΚΨΜ.

Η νομική θεωρία της επανάστασης, 2014. Συγγραφέας Πολυξένη Παπαδάκη (σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα Πάνδημος του Παντείου).

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, συγγραφέας Αθ. Ράϊκος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.