Κωδικός Αριθμός: 700238

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΕ

Διδάσκουσα: Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Ι) Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου. ΙΙ) Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης. Η αστική ευθύνη του Κράτους, των ΝΠΔΔ και των οργάνων αυτών ένεκα παρανόμων πράξεων. Οι προ του ΕισΝΑΚ ρυθμίσεις. Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, (κατά το άρθρο 104 ΕισΝΑΚ, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Βάσεις της εισαχθείσης νομοθετικής ρυθμίσεως. Ο κύκλος της κατά ΕισΝΑΚ 104 και 71 ΑΚ αστικής ευθύνης. Ο κύκλος της κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αστικής ευθύνης του κράτους, προϋποθέσεις της ευθύνης. Το πρόβλημα της ευθύνης του Κράτους από την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Έκταση της ευθύνης του Κράτους και το πρόβλημα της πλήρους αντικειμενικής ευθύνης του Κράτους. Η αστική ευθύνη του οργάνου του Κράτους (ή των ν.π.δ.δ.), παραγραφή. Η αστική ευθύνη των δημοσίων υπολόγων. Η αστική ευθύνη των μελών της Κυβερνήσεως, των υφυπουργών και των δικαστικών λειτουργών. ΙΙΙ) Δημόσια πράγματα: α) δημόσια κτήση, β) κοινόχρηστα πράγματα, γ) πράγματα εξυπηρετούντα δημοσίους σκοπούς, δ) κυριότητα του ΑΚ και πολεοδομική νομοθεσία.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία