Κωδικός Αριθμός: 700161

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκοντες: Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής
Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού διδάσκεται ο ρόλος της εσωτερικής επικοινωνίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέθοδοι επικοινωνίας , εμπόδια στην επικοινωνία, γραφειοκρατία , νέες μέθοδοι επικοινωνίας). Επίσης διδάσκεται η μέτρηση παραγωγικότητας στους ΟΤΑ, η Διοίκηση μέσω Στόχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και η εφαρμογή ανασχεδιασμού της οργάνωσης των διαδικασιών σ’ αυτήν. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται ο προγραμματισμός και η πολιτική που αναπτύσσουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι μέθοδοι οργάνωσης των υπηρεσιών και των νομικών τους προσώπων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόμος ΙΙ, συγγραφέας Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα, εκδ. Σάκκουλας.