Κωδικός Αριθμός: 700219

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό σκοπεί να εισάγει τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου στις βασικές έννοιες που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη της διοίκησης, ως κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης, εστιάζεται αφενός μεν στη θεσμική ανάλυση της διοικητικής πραγματικότητας, αφετέρου δε στην οντολογική διάσταση των διοικητικών θεσμών και οργάνων στην Ελλάδα, με αναφορά στους αντίστοιχους διοικητικούς  θεσμούς άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως δε στην αποστολή των δημοσίων υπαλλήλων ως φορέων διοικητικής λειτουργίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, συγγραφέας Στ. Κτιστάκη, εκδ. Παπαζήση.