Κωδικός Αριθμός: 700229

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βόγκλης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: Έννοια του δικαίου ‒ Χαρακτήρας του δικαίου ως κανονιστικού κοινωνικού φαινομένου ‒ Θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σύγχρονου δικαίου ‒ Διάκριση του δικαίου από άλλους κοινωνικούς κανόνες ‒ Νομικές διατάξεις, κανόνες δικαίου και δικαιικές αρχές ‒ Πηγές του δικαίου ‒ Κλάδοι του δικαίου: Η διάκριση σε ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο και η διεθνής έννομη τάξη.