Κωδικός Αριθμός: 700005

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Η επιστήμη του δικαίου. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Οι κλάδοι του δικαίου. Οι πηγές του δικαίου. Δίκαιο και λοιποί κανόνες συμπεριφοράς.
  2. Ειδικότερα, το διοικητικό δίκαιο. Έννοια και χαρακτηριστικά του. Το αντικείμενό του. Η συστηματική θέση του στην επιστήμη του δικαίου. Η ιστορική εξέλιξή του. Οι σχέσεις του με το συνταγματικό δίκαιο. Η δημόσια διοίκηση. Έννοια και χαρακτηριστικά. Δημόσια διοίκηση και διοικητικό δίκαιο. Διαχείριση της δημοσίας δυνάμεως. Οργανική και λειτουργική έννοια. Στενή και ευρεία έννοια. Διοίκηση κυριαρχική και ιδιωτική. Διαχείριση του Δημοσίου. Διοίκηση παροχική, ρυθμιστική. Η δημόσια διοίκηση και τα λοιπά όργανα του κράτους. Έννοια των διασταυρώσεων. Η δημόσια διοίκηση και η αρχή διακρίσεως των λειτουργιών. Σχέσεις των τριών λειτουργιών μεταξύ τους.
  3. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, κρατικές και διακρατικές. Η ιεραρχία των πηγών του. Το Σύνταγμα. Λοιπές πηγές συντακτικού χαρακτήρα. Ο τυπικός νόμος. Το τεκμήριο συνταγματικότητος του νόμου. Ο έλεγχος της συνταγματικότητος. Τα τρία στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι γενικές αρχές του. Το διοικητικό έθιμο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η κανονιστική πράξη. Η συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Κείμενα που δεν αποτελούν πηγές του. Τυπική και ουσιαστική ισχύς. Η έναρξη της τυπικής ισχύος των κανόνων δικαίου. Η έναρξη της ουσιαστικής ισχύος των κανόνων δικαίου. Η λήξη ισχύος των κανόνων δικαίου. Η χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων. Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημοσιευτέες πράξεις. Συνέπειες της δημοσιεύσεως. Η ημερομηνία δημοσιεύσεως.
  4. Αρχές που διέπουν την δράση της δημόσιας διοικήσεως. Η αρχή της νομιμότητος. Έννοια και περιεχόμενο. Η αρχή της ικανοποιήσεως του δημοσίου συμφέροντος. Η αρχή της χρηστής διοικήσεως. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η αρχή της αναλογικότητος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Εισαγωγή – Θεμελιώδεις Έννοιες), συγγραφέας Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, εκδ. Σάκκουλας.

Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου (3η έκδοση), συγγραφέας: Βλ. Παπαγρηγορίου, εκδ. Σάκκουλας.