Κωδικός Αριθμός: 700124

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ.

Διδάσκοντες: Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την έννοια της εμπορικής πράξης, τις διακρίσεις των εμπορικών πράξεων, τα κριτήρια εμπορικότητας, αναλυτική παράθεση των αντικειμενικά εμπορικών πράξεων, τις συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, τις κατηγορίες των εμπόρων, συνοπτική παρουσίαση των εμπορικών εταιριών, την έννοια του καταναλωτή κατά το ημεδαπό και ενωσιακό δίκαιο, την έννοια των ΓΟΣ, την προστασία έναντι καταχρηστικών ΓΟΣ, την έννοια των αξιογράφων, συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους και της λειτουργίας τους, συνοπτική παρουσίαση της συναλλαγματικής και της επιταγής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Θ. Χατζηγάγιος, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, εκδ. ΑΝΙΚΟΥΛΑ.