Κωδικός Αριθμός: 700193

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Έννοια της εμπορικής πράξης, διακρίσεις εμπορικών πράξεων, κριτήρια εμπορικότητας, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις, υποκειμενικά εμπορικές πράξεις, εξαιρέσεις από την έννοια της εμπορικής πράξης. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά αγοράς προς μεταπώληση, χειροτεχνίας, παραγγελίας, μεταφοράς, προμήθειας, πρακτορείας, τραπεζικών υπηρεσιών, ασφάλισης, μεσιτείας, διενέργειας ιδιωτικού πλειστηριασμού, παροχής υπηρεσιών στο κοινό, επιχείρησης δημοσίων θεαμάτων, ναύλωσης, θαλάσσιων αποστολών, θαλάσσιας ασφάλισης. Συνέπειες της εμπορικότητας των πράξεων, απόκτηση εμπορικής ιδιότητας, κατηγορίες εμπόρων, ουσιαστικά έμποροι, τυπικά έμποροι, παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι, εμπορική επιχείρηση, εμπορικές εταιρίες, εμπορική επωνυμία, εμπορική κατοικία και έδρα, εμπορική δημοσιότητα, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), επιμελητήρια.

Έννοια καταναλωτή κατά το ημεδαπό και ενωσιακό δίκαιο, έννοια των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), προστασία έναντι καταχρηστικών ΓΟΣ, ειδική αναφορά στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, στις καταναλωτικές οργανώσεις (ενώσεις καταναλωτών) και στη σημασία της συλλογικής αγωγής για την προστασία ευρύτερων καταναλωτικών συμφερόντων.

Συστήματα διανομής, εμπορική αντιπροσωπεία, αμοιβή (προμήθεια) εμπορικού αντιπροσώπου, «αποζημίωση πελατείας» εμπορικού αντιπροσώπου, διανομέας / σύμβαση διανομής (απλή, αποκλειστική, επιλεκτική), σύμβαση δικαιόχρησης (franchise), εφαρμογή του π.δ. 219/1991, η επίδραση του δικαίου του ανταγωνισμού στις εμπορικές συμβάσεις διαμεσολάβησης, ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου.

Έννοια αξιογράφων, τα βασικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, συναλλαγματική, επιταγή.

Το δίκαιο των άυλων περιουσιακών αγαθών, διακρίσεις μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διακριτικά γνωρίσματα, ειδικά η περίπτωση του (εμπορικού) σήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πλιάκος Α., Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ψυχομάνης Σ., Εμπορικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, 2018.

Τριανταφυλλάκης Γ., Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Χατζηγάγιος Θ., Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, εκδ. Ανίκουλα.

Περάκης Ε./Ρόκας Ν., Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.