Κωδικός Αριθμός: 700017

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων:

Περιεχόμενο μαθήματος

Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από τη διακυβερνητικότητα στην υπερεθνικότητα. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οι οργανωτικές βάσεις του ενωσιακού οικοδομήματος. Τα κράτη μέλη και οι πολίτες ως βάσεις του οικοδομήματος. Η διττή νομιμοποίηση. Τα ατομικά δικαιώματα, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η κατανομή  των αρμοδιοτήτων, η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το αξιακό σύστημα της ΄Ενωσης. Η οργανωτική διάρθρωση της ΄Ενωσης. Τα κύρια όργανα.(Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο). Τα επικουρικά όργανα. (Η ΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών). Τα ειδικά όργανα.  (Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).Η ενωσιακή έννομη τάξη. Η αυτονομία της έννομης τάξης, πεδία εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι πηγές του ενωσιακού δικαίου – πρωτογενές, παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες – η εφαρμογή των ενωσιακών πράξεων. Η  σχέση της ενωσιακής με την εθνική έννομη τάξη. Υπεροχή και αμεσότητα του ενωσιακού κανόνα. Η ενωσιακή και η διεθνής έννομη τάξη. Η Ένωση στο διεθνή χώρο. Η διεθνής προσωπικότητα, η σύναψη διεθνών συνθηκών, η σύνδεση τρίτων χωρών. Το δημοσιονομικό σύστημα και ο κοινοτικός προϋπολογισμός.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δον. Παπαγιάννη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ευγ. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας.

Αστ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαικής Ενωσης, Θεσμικό και Ουσιαστικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Βας. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.