Κωδικός Αριθμός: 700107

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του θεωρητικού, αλλά και του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διενέργειας εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανάλυσης κινδύνων και εφαρμογής διεθνών και ελληνικών ελεγκτικών προτύπων.

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική – Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών, 2. Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής, 3. Ελεγκτικός κίνδυνος και ουσιαστικότητα, 4. Κίνδυνοι, μέτρα ελέγχου (controls) και ελεγκτικά βήματα, 5. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, 6. Προγράμματα ελέγχου, 7. Εισαγωγή στην ελεγκτική δειγματοληψία, 8. Ελεγκτική μαρτυρία και τεκμηρίωση, Φύλλα ελέγχου, Εκθέσεις ελέγχου, 9. Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, 10. Ο έλεγχος της απάτης, 11.         Η σχέση της μηχανογράφησης με την ελεγκτική, 12. Η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος, πιστοποιήσεις ελεγκτών, 13. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων ως συνέπεια παρατηρήσεων ελεγκτών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Σύγχρονη Ελεγκτική, Κ. Καραμάνης, εκδ. ΟΠΑ.