Κωδικός Αριθμός: 700149

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) – τα οποία αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων των οικονομικών μονάδων στην Ελλάδα- τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής εφαρμογής.

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση από τις λογιστικές καταστάσεις. 2. Το οικονομικό-λογιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 3. Περί της λογιστικής τυποποίησης-λογιστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. 4.Λογιστική σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία, Αποθέματα, Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, Καθαρή Θέση, Υποχρεώσεις, Έξοδα και ζημιές, Έσοδα και κέρδη, Ειδικά Λογιστικά Θέματα -Λογιστική τέλους χρήσεως). 5. Παρουσίαση των λογαριασμών στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 6. Γενική Άσκηση Εφαρμογής των ΕΛΠ.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Απ. Αποστόλου, Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης, αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)  και ευρίσκεται στην διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760. Xρήσιμα για το παρόν μάθημα τα Κεφάλαια 2, και τo Παράρτημα 1.