Κωδικός Αριθμός: 700071

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΕ

Διδάσκοντες: Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει στους φοιτητές το θεσμό του δικαίου των εταιρειών και την διαχρονική εξέλιξή του με έμφαση στις σύγχρονες μορφές εταιρειών. Στο μάθημα παρουσιάζονται όλα τα είδη των εταιρειών που ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, δηλαδή η Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και το νέο εταιρικό μόρφωμα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) καθώς επίσης και τα Ευρωπαϊκά εταιρικά μορφώματα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (S.E.) και 0του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.). Αναλύονται τα σχετικά με την ίδρυσή τους, τη λειτουργία τους, τη λύση τους καθώς και τα σχετικά με την ευθύνη των μελών τους.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Σπυρίδων Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, εκδ. Σάκκουλα.