Κωδικός Αριθμός: 700111

Εξάμηνο Σπουδών: Η’ – ΥΕ

Διδάσκων: Δεν διδάσκεται κατά το ακαδ. έτος 2019-20

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, τα μεθοδολογικά εργαλεία της και την εφαρμογή τους. Αφορά στη χρήση ποσοτικών μοντέλων και αλγόριθμων με σκοπό την κατανόηση της εφαρμογής τους για την λήψη «ορθών» ή «βέλτιστων» αποφάσεων σε προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή επιχείρησης σε ζητήματα οργάνωσης, κατανομής πόρων, διοίκησης και στρατηγικής. Παρουσιάζονται και αναλύονται 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση και Δέντρα Αποφάσεων, και Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, οι εφαρμογές στους σχετικούς τομείς και η σημασία τους στη λήψη αποφάσεων. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης. Εκτός από τις μεθοδολογίες παρουσιάζονται σχετικές εφαρμογές λογισμικού και η χρήση τους σε Η/Υ και οι φοιτητές έχει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ρεαλιστικά προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διοικητική Επιστήμη – Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, συγγραφέας Γρ. Πραστάκος, εκδ. Σταμούλη.