Κωδικός Αριθμός: 700153

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, η έννοια της «εργασίας», της «ευπρεπούς εργασίας», της «μισθωτής εργασίας», η ατομική και συλλογική διάσταση του εργατικού δικαίου, το εργατικό δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη, οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου. Έννοια, λειτουργία και κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η έννοια της εξάρτησης, η απασχόληση στο πλαίσιο άλλων εννόμων σχέσεων.

Μορφές εμφάνισης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου, με πλήρες ωράριο και μερική απασχόληση, δοκιμαστική εργασία, σύμβαση μαθητείας, δανεισμός εργασίας, προσωρινή απασχόληση, εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing), τηλεργασία. Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας, νομική έννοια και βασικά χαρακτηριστικά μισθού, κατηγορίες μισθών, μορφές μισθολογικών παροχών. Διευθυντικό δικαίωμα, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, αρχή της ίσης μεταχείρισης. Λύση της εργασιακής σχέσης, καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ομαδικές απολύσεις.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ληξουριώτης Ι., Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ληξουριώτης Ι. (Επιμέλεια), Εφαρμογές εργατικού δικαίου, Ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ζερδελής Δ., Εργατικό δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, εκδ. Σάκκουλας.

Αγαλλοπούλου Π., Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας.