Κωδικός Αριθμός: 700212

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Δεν διδάσκεται κατά το ακαδ. έτος 2019-20

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η νομισματική ένωση και το κόστος και τα οφέλη από την άσκηση κοινής νομισματικής πολιτικής. Συνοπτικά παρουσιάζεται η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών. Αναφορά γίνεται, επίσης, στην ευρωπαϊκή πορεία προς την οικονομική και νομισματική ένωση και στον σχεδιασμό, τους στόχους και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, αναφορά γίνεται στον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε., που τέθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στην κοινή περιφερειακή και κοινωνική πολιτική της Ε.Ε.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

De Grauwe, P., Tα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση.

Μούσης, Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτικές, 13η έκδοση, εκδ. Παπαζήση.