Κωδικός Αριθμός: 700075

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Παπαγιάννης Δονάτος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η έννοια της εσωτερικής αγοράς. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ενωσιακών ελευθεριών. Πεδία εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις. Οι εξαιρούμενοι τομείς. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η τελωνειακή ένωση. (Οι δασμοί, τα τέλη, το κοινό δασμολόγιο). Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Τα κρατικά εμπορικά μονοπώλια. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (μισθωτών). Το περιεχόμενο της ελευθερίας. Η κοινωνική ασφάλιση. Το δικαίωμα εγκατάστασης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εταιρίες (μορφές εγκατάστασης των εταιριών). Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. (Έννοια, διακρίσεις, περιεχόμενο της ελευθερίας). Η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων (έννοια, περιεχόμενο, εξαιρέσεις).

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Η απαγόρευση των συμφωνιών, η απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, η σχέση του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισμού. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιες συμβάσεις και οι κρατικές ενισχύσεις.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μ. Μεγκ-Παπαντώνη, Χ. Ταγαράς Η κατ’ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά – ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων,υπηρεσιών και κεφαλαίων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Δον. Παπαγιάννη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.