Κωδικός Αριθμός: 700113

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΕ

Διδάσκων: Παπαγιάννης Δονάτος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι ενωσιακές πολιτικές σε αντιδιαστολή με την εσωτερική αγορά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βασικές επιλογές της αγροτικής πολιτικής, η ιστορικής της εξέλιξη, η χρηματοδότησή της – Η πολιτική Περιβάλλοντος – Η μεταναστευτική πολιτική-Το άσυλο και η πολιτική επί των προσφύγων – Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. (Οι στόχοι, τα μέσα, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι θεσμικές ρυθμίσεις. Από την ΚΕΠΠΑ στην ΚΕΠΑΑ).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μ. Παπακωνσταντής, Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξωτερική, Γεωργική, Μεταναστευτική, εκδ. Σάκκουλα.

Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης.