Κωδικός Αριθμός: 700135

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού R και η χρήση της στην ανάλυση πραγματικών και πολλές φορές μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με μεθόδους από την περιγραφική και επαγωγική στατιστική. 1. Εγκατάσταση R – πλοήγηση, help, libraries, packages. Εισαγωγή Δεδομένων, Τύποι δεδομένων και μεταβλητών. 2. Περιγραφικά μέτρα (θέσης, διασποράς, λοξότητας, κύρτωσης, συσχέτισης). 3. Διαγράμματα (Ιστόγραμμα, Θηκόγραμμα, Ραβδόγραμμα, Πίττα, Διάγραμμα) 4. Πιθανότητες – Συνδυαστική (Υπολογισμοί στην R) 5. Διακριτές κατανομές (Διωνυμική, Poissson) Προσομοίωση, Υπολογισμοί, Διαγράμματα. 6. Συνεχείς κατανομές (Κανονική, t, χ2) Υπολογισμός πιθανοτήτων, Κατασκευή πινάκων,  Προσομοίωση, Διαγράμματα. 7. Διαστήματα Εμπιστοσύνης – Έλεγχοι Υποθέσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ανάλυση δεδομένων με χρήση R, συγγραφέας Δημήτρης Φουσκάκης, εκδ. Τσότρας.