Κωδικός Αριθμός: 700231

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ.

Διδάσκοντες: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής
Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βόγκλης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα συνδιδάσκεται από Καθηγητές του Τομέα Δικαίου και Οικονομίας, και αποσκοπεί στην συνθετική εξέταση, σε πρότυπο και ερευνητικό επίπεδο, της αλληλεπίδρασης Δικαίου-Οικονομίας, αξιοποιώντας το διεπιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και τις σπουδές των φοιτητών σε νομικά και οικονομικά πεδία.

Αντικείμενο αποτελούν τα κοινά ζητήματα δικαίου και οικονομίας τόσο σε επίπεδο εργαλείων ερμηνείας και ανάπτυξης που παρέχει η οικονομική στην νομική επιστήμη, και το αντίστροφο, όσο και σε επίπεδο περιορισμών που τίθενται από το δίκαιο στην οικονομία, και το αντίστροφο. Η διδασκαλία περιλαμβάνει συνδυαστική αναφορά σε θεωρία και πράξη, σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Εξετάζονται, ειδικότερα, η θεωρία των δίκαιων τιμών και της διανομής του κοινωνικού εισοδήματος, η θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, οι εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων και του στατιστικού ελέγχου σε νομικές υποθέσεις, ο ρόλος των οικονομικών κριτηρίων κατά τη νομική αξιολόγηση, η σημασία της οικονομικής λειτουργίας των συμβάσεων, η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης των τομέων της οικονομίας, και ο περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Οι παραδόσεις καταλήγουν με διοργάνωση ετήσιου διήμερου ανοικτού σεμιναρίου, στο οποίο δύνανται να μετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

North, D. C., Θεσμοί, Θεσμική Αλλαγή και Οικονομική Επίδοση, εκδ. Παπαζήσης.

Αριστοτέλης (2006) Ηθικά Νικομάχεια, Τόμοι 1-2, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτρος.

Γέμτος, Π., Οικονομία και Δίκαιο, Τόμοι Α-Β, εκδ. Σάκκουλας.

Πασουκάνις, Ε. ([1924] 1977) Μαρξισμός και Δίκαιο, εκδ. Οδυσσέας.

Πετράκος Γ., Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη Χρήση της R, εκδ. Τσότρας.