Κωδικός Αριθμός: 700083

Εξάμηνο Σπουδών:

Διδάσκοντες: Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής
Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα επιδιώκεται ο συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων στο Δημόσιο Δίκαιο, που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές κατά τη συνολική φοίτησή τους στο Τμήμα με την εξοικείωση της εφαρμογής του και τη διδασκαλία της δικονομικής του διάστασης. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή και ανάλυση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ. Ο θεσμός της αιτήσεως αναιρέσεως στο ΣτΕ. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του ΑΕΔ (άρθρ. 100 Συντ.). Η διαδικασία ενώπιον του ΑΕΔ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται δικαστικές αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών ( ιδίως συνταγματικών) δικαστηρίων, δίνονται σχετικά θέματα εργασιών οι οποίες είναι υποχρεωτικές, παρουσιάζονται και συζητούνται από τους φοιτητές σε καθορισμένες παρουσιάσεις εν είδει σεμιναρίου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δ. Κόρσου, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, Τόμ. Β΄, τεύχ. Α΄-Β, εκδ. Σάκκουλας.

Μ. – Ελ. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, εκδ. Σάκκουλας.

Αθαν. Ράικου , Δικονομικό Εκλογικό Δίκαιο.

Αθαν. Ράικου, Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών και των ευρωβουλευτικών εκλογών (Συμπληρώματα 1-8, στη βασική έκδοση του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου).

Επαμ. Σπηλωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2ος τόμος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Φίλ. Σπυρόπουλου, Συνταγματικό Δίκαιο , Ι, εκδ. Σάκκουλα.