Κωδικός Αριθμός: 700223

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Πολυμέρης Σπυρίδων, ΕΔΙΠ

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εισάγει στην τεχνολογία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με μια σε βάθος εξέταση της εξέλιξης στο χώρο της διακυβέρνησης και των νέων προκλήσεων που αφορούν στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ και στην παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών προς τους πολίτες ηλεκτρονικά, 24 ώρες τη ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα διάφορα θέματα που εξετάζονται είναι: (1) οι τρέχουσες προκλήσεις και τάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, (2) η ανάπτυξη εφαρμογών για την παρουσία της διοίκησης στο διαδίκτυο, (3) η αξιολόγηση των αναγκών της διοίκησης, (4) οι εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και η δυνατότητα συναλλαγών με τους πολίτες αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών, (5) η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, (6) ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και χρηματοδότηση και (7) η ηλεκτρονική δημοκρατία.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία