Κωδικός Αριθμός: 700157

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Έννοια, διάκριση και νομική φύση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης και η  διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές του επιτακτικού χαρακτήρα και της άμεσης ισχύος των συνταγματικών διατάξεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι φορείς και οι αποδέκτες, οι περιορισμοί , η συρροή και η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η παραίτηση από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Συνταγματικό δίκαιο, τόμος ΙΙΙ – Θεμελιώδη Δικαιώματα, συγγραφέας Αθ. Ράϊκος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.