Κωδικός Αριθμός: 700179

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσες: Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται: Η γενική αρχή της ισότητας (ιστορία, νομική φύση, φορείς και περιεχόμενο του δικαιώματος) και ορισμένα ειδικά ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την τιμή και την ελευθερία, το δικαίωμα στην ιθαγένεια και η κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας (εξετάζονται η ιστορία, η νομική φύση τους,  η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στην αλλοδαπή και σε διεθνείς συνθήκες, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτών). Το ζήτημα του επιτρεπτού της έκδοσης αλλοδαπού  για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γενετική Τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα, συγγραφέας Ισμ. Κριάρη-Κατράνη, εκδ. Σάκκουλας.

Οι γαλλικές Διακηρύξεις των Δικαιωμάτων του 18ου αιώνα, συγγραφέας: Ηλ. Νικολόπουλος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Ράικος Αθαν., Συνταγματικό Δίκαιο, τ. ΙΙΙ, Θεμελιώδη δικαιώματα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.