Κωδικός Αριθμός: 700041

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μοντέρνες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Το ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν, ερώτημα που αναδύεται εντός της κεϋνσιανής προβληματικής, είναι κατά πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί ένας σταθερός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης με πλήρη απασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου και της εργασίας και χωρίς πληθωρισμό. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η διερεύνηση και η κριτική προσέγγιση των κεντρικών υποθέσεων, λογικών κατασκευών, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των θεωριών και μοντέλων της οικονομικής μεγέθυνσης που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια στην οικονομική επιστήμη. 143 Οι θεωρίες που εξετάζουμε έχουν ως σημείο αναφοράς το άρθρο του Harrod (1939), το οποίο αποτελεί “μία δοκιμαστική απόπειρα να δοθεί το περίγραμμα μιας ”δυναμικής θεωρίας”, αν και η εξέταση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτυγχάνεται και διατηρείται η οικονομική μεγέθυνση, καθώς και η προσπάθεια ανίχνευσης των μακροχρόνιων τάσεων του οικονομικού συστήματος συγκρότησαν έναν από τους κεντρικούς πυρήνες της ανάλυσης των Κλασσικών και του Marx. Ύστερα, από μια συνοπτική εισαγωγή σε αυτό το γενικό πλαίσιο προβληματισμού και την έκθεση ορισμένων προϋποθέσεων θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα, που διευκολύνει την ανάλυση, προχωρούμε στην παρουσίαση και επεξεργασία ορισμένων μοντέλων μεγέθυνσης όπως αυτά των Harrod, Domar, του Νεοκλασικού μονοτομεακού και διτομεακού, του Feldman και του Kaldor.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Jones H.G., Εισαγωγή στις Σύγχρονες Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης, εκδ. Κριτική.