Κωδικός Αριθμός: 700204

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στη βάση του μονοτομεακού και του διτομεακού (μισθιακό εμπόρευμα – εμπόρευμα πολυτελείας) Ρικαρδιανού υποδείγματος αναπτύσσονται οι αρχές των βασικών Σχολών της Πολιτικής Οικονομίας, ήτοι Κλασική, Μαρξιστική, Νεοκλασική, Αυστριακή,(Μετα-) Κεϋνσιανή, Σραφφαϊανή (ή Σύγχρονη Κλασική). Στόχος είναι η παραγωγή των θετικών και αντιθετικών σχέσεων, οι οποίες υφίστανται μεταξύ αυτών των Σχολών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Θεόδωρος Μαριόλης, εκδ. Matura.