Κωδικός Αριθμός: 700178

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα εξετάζονται οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, με αφετηρία την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικού κράτους. Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής διοίκησης και παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

Κύριες ενότητες: Εξέλιξη και μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας. Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος: δημογραφικές εξελίξεις και δημοσιοοικονομικά δεδομένα. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: Κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική, κοινωνική διοίκηση. Μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Κριτήρια διάκρισης μεταξύ κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. Οργανωτική διάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ξ. Κοντιάδης, Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής προστασίας, εκδ. Παπαζήση.

Ξ. Κοντιάδης/Θ. Τσέκος, Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο., εκδ. Παπαζήση.

Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, εκδ. Σακκουλα.

Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.