Κωδικός Αριθμός:            700230

Εξάμηνο Σπουδών:          Δ΄, ΥΠ.

Διδάσκων: Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής
Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλύονται τα κέντρα και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δικαίου. Εξετάζεται ο κύκλος δημόσιας πολιτικής και οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται τα όργανα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, καθώς και τα επιμέρους στάδια της προκοινοβουλευτικής νομοθετικής διαδικασίας.

Κύριες θεματικές ενότητες: 1. θεωρίες λήψης αποφάσεων, 2. κέντρα λήψης αποφάσεων, πολιτικό σύστημα και παίκτες αρνησικυρίας, 3. ο κύκλος δημόσιας πολιτικής, 4. ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου, 5. διοικητικό σύστημα και νομοθέτηση, 6. μελέτη περιπτώσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ξ. Κοντιάδης, Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα.

Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, εκδ. Παπαζήσης.

Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, εκδ. Σάκκουλας.

Γ. Τσεμπελής, Παίκτες αρνησικυρίας, εκδ. Παπαζήσης.

  1. Chevallier, Διοικητική επιστήμη, εκδ. Σάκκουλας.