Κωδικός Αριθμός: 700234

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό γίνονται αναφορές αφενός σε επιχειρηματικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τριών διαφορετικών και σημαντικών κλάδων της οικονομίας και αφετέρου στη λογιστική παρακολούθηση των ιδιαιτεροτήτων αυτών. Το μάθημα ξεκινά με συνοπτική αναφορά σε γενικές αρχές της λογιστικής, στο ισχύον πλαίσιο λογιστικών κανόνων και στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων εν γένει.  Ως πρώτος κλάδος παρουσιάζεται η τραπεζική λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν  κυρίως το συνάλλαγμα και τη συναλλαγματική θέση, την παρακολούθηση χορηγήσεων και καταθέσεων και τέλος την παρακολούθηση των τραπεζικών καταστημάτων αυτοτελώς.

Ως δεύτερος κλάδος παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως την ανέγερση/ επέκταση των μονάδων, παρακολούθηση προκαταβολών και πρακτορείων, δείκτες πληρότητας, μέση τιμή δωματίου και καταχώρηση εσόδων, και τέλος, αποτελέσματα κατά πηγή εσόδων/ δραστηριότητα.

Τέλος, ως τρίτος κλάδος παρουσιάζεται η ναυτιλιακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν  κυρίως  κατασκευή πλοίων, λειτουργία με βάση τη σχέση πλοιάρχου (αν είναι ή όχι διαχειριστής), αποτελέσματα ταξιδίου αυτοτελώς και τέλος παρακολούθηση δανείων και συμβάσεων.

Για όλους τους ανωτέρω τρεις κλάδους εξετάζονται και αναλύονται δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχων εισηγμένων εταιρειών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία