Κωδικός Αριθμός: 700051

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 6 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στη εισαγωγή στη μακροοικονομική και συγκεκριμένα ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής, με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι και σε τι διαφωνούν. Το Μέρος 2 αναφέρεται στις ποσοτικές μετρήσεις και στην διάρθρωση της εθνικής οικονομίας, συγκεκριμένα στους Εθνικούς λογαριασμούς, στην μέτρηση του προϊόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης, στο Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στην αποταμίευση και στον πλούτο, το πραγματικό ΑΕΠ, στους δείκτες τιμών, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Το Μέρος 3 αναφέρεται στην παραγωγικότητα, στο προϊόν και στην απασχόληση και συγκεκριμένα στην συνάρτηση παραγωγής, στην ζήτηση εργασίας, στην προσφορά εργασίας, στην ισορροπία στην αγορά εργασίας, στην ανεργία και στο νομό του Okun. Το Μέρος 4 αναφέρεται στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, στην επένδυση και στην ισορροπία στη αγορά αγαθών. Το Μέρος 5 αναφέρεται στο τι είναι χρήμα, στην διάρθρωση χαρτοφυλακίου και στην ζήτηση περιουσιακών στοιχείων, στην ζήτηση χρήματος, στην ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση της προσφοράς χρήματος και στον πληθωρισμός. Το Μέρος 6 αναφέρεται στο υπόδειγμα IS-LM/AD-AS το οποίο είναι ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μακροοικονομική. A. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, εκδ. Κριτική.