Κωδικός Αριθμός: 700088

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με βασικά ζητήματα της νομικής μεθόδου. Εξετάζονται οι έννοιες της ερμηνείας και κατανόησης των νομικών διατάξεων, καθώς και της εφαρμογής του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ειδών ερμηνείας του δικαίου και των μεθόδων διακρίβωσης και πλήρωσης των κενών του, καθώς και στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του δικανικού συλλογισμού.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κώστας Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου. Θεμελίωση των νομικών κρίσεων, εκδ. Σάκκουλας.